Algemene voorwaarden 4SafeIndustry

Gevestigd te:

Generaal Foulkesweg 90

6703 BZ Wageningen NL

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 4SafeIndustry.com: 4SafeIndustry.com (Handelsnaam: Ybob Veiligheidsproducten), statutair gevestigd te Wageningen. Handelsregister 88062325; BTW nummer  NL004533716B67

1.2 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die gebruik wil maken c.q. maakt van de producten van

1.3 Producten: Alle producten die aangeboden worden door https://www.4SafeIndustry.com

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes aan en (uitvoering van) overeenkomsten met Afnemer betreffende de verkoop en levering van Lototo producten door 4SafeIndustry.com.

2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van Afnemer gelden slechts, indien en voor zover deze uitdrukkelijk door 4SafeIndustry.com schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.

2.3 4SafeIndustry.com wordt uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degenen die staan ingeschreven als vennoot of als tekenbevoegd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

 

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

3.1 Bestelling van cursussen, advieswerk en producten vindt schriftelijk plaats via de website van 4SafeIndustry.com, dan wel per post, fax of per telefoon. De overeenkomst tot verkoop en levering komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bevestiging van de order door4SafeIndustry.com of zoveel eerder als 4SafeIndustry.com een aanvang neemt met de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4: Prijzen

4.1 De door 4SafeIndustry.com vermelde prijzen zijn exclusief B.T.W. en onder voorbehoud van wijziging.

4.2 Bij facturatie van Producten wordt de prijs van het betreffende product vermeerderd met verzend- en/of behandelingskosten alsmede bijkomende kosten afhankelijk van specifieke wensen van de Afnemer over snelheid van levering, waarmerking etc.

4.3 Honorering van onze werkzaamheden geschiedt op basis van het vastgestelde en overeenkomstige uur- of dagtarief (excl. BTW) zoals vastgelegd in de “overeenkomst”. Dit tarief is bindend voor de duur van de overeenkomst en zal alleen bij verlenging daarvan gewijzigd kunnen worden.

4.4 Naast onze urenvergoeding dient de wederpartij alle door ons te maken externe kosten, welke niet in ons uurtarief begrepen zijn, zoals inkoop van materialen, kosten van derde-uitvoerders, advertentie-, drukkosten, e.d. te vergoeden overeenkomstig de gemaakte afspraken. De door ons te declareren kosten worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de wederpartij, tenzij wij een volledige volmacht dienaangaande hebben verkregen blijkende uit de “overeenkomst”.

 

 

Artikel 5: Levering

5.1 De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van deze termijnen zal 4SafeIndustry.com in overleg treden met de Afnemer. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Afnemer derhalve geen recht, ook niet na ingebrekestelling, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen dan wel enige voor de Afnemer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting geschorst of vervallen te achten.

5.2 De op de 4SafeIndustry.com website vermelde producten zijn in de regel uit voorraad leverbaar. Na ontvangst van de bestelling of vooruitbetaling is de levertijd van producten in de regel 2 tot 6 werkdagen.

 

Artikel 6: Reclame en klachten

6.1 De Afnemer wordt geacht de door 4SafeIndustry.com geleverde producten meteen na ontvangst te hebben goedgekeurd.

6.2 Klachten over gebreken van de geleverde producten en/of verleend advieswerk of cursussen dienen binnen 10 werkdagen na levering bij aangetekende brief ter kennis te worden gebracht van 4SafeIndustry.com, bij gebreke waarvan elk recht van de Afnemer ter zake is vervallen.

6.3 In geval van gegrond bevinding van een conform artikel 6.2 ingediende klacht zal 4SafeIndustry.com in de gelegenheid worden gesteld de afgekeurde producten te herstellen of opnieuw te leveren dan wel het advieswerk of cursussen alsnog conform de opdracht uit te voeren.

6.4 Eventuele reclames laten de betalingsverplichtingen van de Afnemer onverlet.

 


Artikel 7: Betaling

7.1 Betaling gebeurt in Euro’s.

7.2 Indien het op grond van iedere factuur door 4SafeIndustry.com van de Afnemer te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 30 dagen na factuurdatum door of namens Afnemer aan 4SafeIndustry.com is voldaan, is de Afnemer over het factuurbedrag resp. het restantbedrag ingaande op de factuurdatum een rente van 1 % per maand verschuldigd, waarbij een deel van een maand als een gehele maand zal worden gerekend, een en ander zonder dat enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling door 4SafeIndustry.com aan de Afnemer is vereist.

7.3 Compensatie van een eventueel door de Afnemer gepretendeerde vordering op 4SafeIndustry.com is geheel uitgesloten.

7.4 De Afnemer wordt geacht de factuur als juist en de schuld te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.

7.5. De Afnemer dienst bij inschrijving voor een of meerdere cursussen van 4SafeIndustry.com het volledige bedrag voorafgaand aan de cursus te voldoen.

 

Artikel 8: Incassokosten

Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door 4SafeIndustry.com geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of over de met de Afnemer afgesloten overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of ontstaan uit andere hoofde, komen, zonder dat ter zake enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van de Afnemer, ook de kosten van eventuele aanmaning,

aanzegging of ingebrekestelling, welke in geval van enige gerechtelijke procedure niet ten laste van de verliezende partij worden gebracht, een en ander met een minimum ad EUR 250 per keer. De in de boeken van 4SafeIndustry.com voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde kosten, behoudens tegenbewijs door de Afnemer.

 

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht op de publicaties op de website van Ybob Veiligheidsproducten berust bij Ybob Veiligheidsproducten. Het door Ybob Veiligheidsproducten gebruikte cursusmateriaal is eigendom van Ybob Veiligheidsproducten .

9.2 Het auteursrecht op adviezen en/of cursussen behoort toe aan Ybob Veiligheidsproducten.

9.3 Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen van teksten op www.4SafeIndustry.com in een boek, publicatie, catalogus, reclamedrukwerk, computerprogramma, microfilmfiche of enig andere vorm van informatiedrager is toestemming van Ybob Veiligheidsproducten nodig. Loto-shop.eu is gerechtigd in dit kader een door hem nader vast te stellen redelijke vergoeding te verlangen.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid producten, advieswerk en cursussen

10.1 De aansprakelijkheid tegenover de Afnemer over producten en diensten vervalt, indien Afnemer 4SafeIndustry.com niet binnen tien werkdagen na ontdekking van een drukfout of na het tijdstip waarop de drukfout redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aangetekende brief van het bestaan van de drukfout op de hoogte heeft gesteld teneinde dit te kunnen onderzoeken, en ook na verloop van vier weken na levering als bedoeld in artikel 5.

10.2 4SafeIndustry.com is niet aansprakelijk voor drukfouten in artikelen door derden aan 4SafeIndustry.com beschikbaar gesteld tenzij deze drukfouten te wijten zijn aan grove schuld of opzet.

10.3 De eventuele aansprakelijkheid van 4SafeIndustry.com voor schade van de Afnemer is bij verkoop en levering van producten en diensten in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van het desbetreffende product of dienst. In plaats van betaling van deze vervangende schadevergoeding heeft Loto-shop.eu altijd het recht vervangende documentatie te leveren.

10.4 De verzending van bestellingen van producten wordt door Loto-shop.eu met de meeste zorg behandeld en vindt plaats na zorgvuldige controle. Na verzending is 4SafeIndustry.com echter niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadiging van bestellingen.

10.5 De aansprakelijkheid van 4SafeIndustry.com vervalt in ieder geval na verloop van vier weken na levering van een product als bedoeld in artikel 5

 

Artikel 11: Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare, omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijk-heden, brand, overheidsmaatregelen, waardoor in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede wanprestaties door onze leveranciers waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

11.2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

11.3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

11.4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende omstandigheid is gebleken.

11.5. Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 


Artikel 12: Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7 komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

Artikel 13: Geschillen

Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank Arnhem onverminderd het recht van hoger beroep.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht

De verbintenissen tussen Ybob Veiligheidsproducten en de Afnemer zijn bij uitsluiting onderworpen aan Nederlands recht.

Misschien is dit wat voor u?